fbpx

Privacy policy

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez GO – ERP Sp. z o.o.

 


W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez naszą spółkę danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach:

Dane Administratora Danych Osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GO – ERP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 33 – 37, 33 – 100 Tarnów.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z Administratorem Danych w sposób telefoniczny pod następującym numerem telefonu: +48 660 285 783 lub mailowo pod adresem: zapytaj(at)go-erp.eu oraz zawsze w sposób tradycyjny pisząc na adres naszej siedziby wskazany jak powyżej.

Dane osobowe:

 1. Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa, czyli naszych klientów, kontrahentów, a także ich pracowników i współpracowników, których dane otrzymaliśmy w związku z zawieraniem umów oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych z Państwem.
 2. Dane dotyczące naszych klientów to przede wszystkim imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu, nr NIP, adres email, numer telefonu.
 3. Dane dotyczące naszych kontrahentów to przede wszystkim imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwych rejestrach NIP lub REGON, numer PESEL, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz adres email, numer telefonu.
 4. Jeżeli chodzi o dane współpracowników i pracowników naszych kontrahentów to może to być w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, numer dowodu tożsamości.
 5. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a nami, podanie danych określonych powyżej było niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
 6. W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z nami, podanie nam danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych:

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:
 2. zawarcie i wykonanie Umowy (jeżeli są Państwo jej stroną) – przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu zawarcia umowy i jej wykonania na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych – przez czas określony przepisami prawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa- (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. wewnętrzne cele administracyjne Administratora, obejmuje to w szczególności tworzenie statystyk, raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas niezbędny do realizacji tych celów, z zasady nie dłużej niż 10 lat (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu badania zadowolenia klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celach analitycznych (np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie uwag na ich temat, zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni, w tym przesyłanie Państwu treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na temat organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i wydarzeniach związanych z jego działalnością – do czasu złożenia sprzeciwu (w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu Administratora- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, reklamacji, obsługi promocji, obsługi ewentualnych programów partnerskich.
 11. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz z zasady nie dłużej niż 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, kiedy ostatni raz się z nami kontaktowali Państwo w sprawie jej zawarcia.
 2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 3. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy od złożenia Państwu przez nas oferty handlowej, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 4. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.
 5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo wnieść w formie mailowej bezpłatnie i w dowolnym momencie bezpośrednio do Administratora. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, wtedy zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 2. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni nam Państwo wskazać wtedy Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługujące prawa:

 1. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (sprzeciw może zostać złożony w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
 2. Mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 3. W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem.
 4. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i te podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą zatem: pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również mogą być to: podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, archiwizacyjne, audytorskie, kontrolne, prawne oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora, w tym partnerzy- czyli firmy z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
 3. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem Danych Osobowych.

Informacja o profilowaniu:

 1. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji zapadłych w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających, o czym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Send us a message